C语言实现个位数的四则运算

前提:
1,参与运算的数值为0-9的个位数
2,没有包含括号
3,输入的表达式是正确的
4,除法进行的是整除运算

代码:

long calc(char *str)
{
	long fst,snd,trd,idx=0;
	char fop,nop;

	fst=str[0]-48;
	fop=str[++idx];
	snd=str[++idx]-48;
	do
	{
		nop=str[idx+1];

		if(fop=='+'||fop=='-')
		{
			if(nop=='+'||nop=='-'||nop=='\0')
			{
				switch(fop)
				{
				case '+':fst+=snd;break;
				case '-':fst-=snd;break;
				case '*':fst*=snd;break;
				case '/':fst/=snd;break;
				}
				if(nop=='\0')
					break;
				fop=str[++idx];
				snd=str[++idx]-48;
			}
			else if(nop=='*'||nop=='/')
			{
				idx+=2;
				trd=str[idx]-48;
				snd=nop=='*'?snd*trd:snd/trd;
			}
		}
		else if(fop=='*'||fop=='/')
		{
			fst=fop=='*'?fst*snd:fst/snd;
			fop=str[++idx];
			snd=str[++idx]-48;
		}
		else
		{
			break;
		}
	}
	while(1);

	return fst;
}

演示:

6+8-3*4/2=8
4*5/2-9+5=6
1+2-3-4+5=1
4*2*3*9*5=1080
4*2*3-9+5/2=17
4+2-3*9/7+5-2=6